รางวัลแห่งความสำเร็จ

2017

บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด ได้รับการประเมินผู้ขายสินค้าและบริการ ประเภท AVL ในระดับ “ดีมาก” จาก บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จากัด ประจาปี 2560

The Crane Rayong Co.,Ltd Excellence Safety Performance 2017

Chu Kai Public Company Limited IC50 CRANE CERTIFICATE 2017

2016

บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด ได้รับการประเมินผู้ขายสินค้าและบริการประเภท AVL ในระดับ “ดีมาก”
จากบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ประจำปี 2559

X