สารจากประธานกรรมการ

ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร

ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2560 การขยายตัวของภาคส่งออกและภาคการท่องเที่ยว รวมถึงการลงทุนของภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่ง ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวได้ถึงเกือบร้อยละ 4 แม้การขยายตัวจะกรจุกตัวอยู่ในบางอุตสาหกรรม แต่ก็เป็นแรงส่งที่ดีที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมขับเคลื่อนต่อไปได้ การเข้าสู่ธุรกิจรับเหมางานฐานราก(เข็มเจาะ) ในปี 2559 ถือได้ว่าเป็นการเข้ามาถูกจังหวะ ในช่วงที่มีปริมาณงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งของภาครัฐเพิ่มสูงขึ้น ความต้องการผู้รับเหมางานฐานราก (เข็มเจาะ) มีค่อนข้างสูง ในขณะที่ผู้ให้บริการด้านนี้ที่มีศักยภาพมีน้อยราย ประกอบกับผู้รับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่ รู้จักและเคยใช้บริการงานเช่าเครื่องจักรกลหนักจากบริษัทฯ อยู่แล้ว จึงมีความเชื่อมั่นในการให้บริการของบริษัทฯ ทำให้ธุรกิจรับเหมางานฐานราก(เข็มเจาะ) ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า จนมีสัดส่วนรายได้เกือบร้อยละ 30 ของรายได้รวม และเชื่อได้ว่าจะเป็นธุรกิจที่ทำใรายได้หลักให้กับบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต ในส่วนธุรกิจให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนักและการขายเครื่องจักร ก็มีอัตราการเติบโตที่ดี เป็นผลมาจากงานติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า การลงทุนใหม่และการซ่อมบำรุงใหญ่ (Shut Down) ในธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมมถึงการลงทุนของภาครัฐที่เริ่มมีการก่อนสร้างมากขึ้น ทำให้ความต้องการใช้เครื่องจักรสูงขึ้น ส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ พลิกกับมาเป็นบวก

 

ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน ผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีเสมอมา

 

และขอให้คำมั่นว่าจะร่วมกับผู้บริหารอย่างใกล้ชิดในการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้บริษัทสามารถฟันฝ่าปัญหาอุปสรรค และ แข่งขันได้ในตลาดภายใต้การกำกับดูแลและการควบคุมภายในที่ดี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย มีการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเต็มกำลังความสามารถ

X