คณะผู้บริหาร

นายธงไชย แพรรังสี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายชำนาญ งามพจนวงศ์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและงานสนับสนุนองค์กร/ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน

นางสาววนิดา ดาราฉาย

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสนับสนุนงานบริหาร

นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
X