(นายธงไชย แพรรังสี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2559 ผลการดำเนินงานของบริษัทประสบกับการขาดทุนค่อนข้างมาก รายรับจากการขาย และรายรับจากการให้บริการงานเช่า ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จนไม่สามารถชดเชยค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรและดอกเบี้ยที่เกิดจากกาลงทุนได้ ซึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากปี 2558 ทั้งการลงทุนของภาครัฐที่ยังขับเคลื่อนได้ค่อนข้างช้ากว่าเป้าหมายมาก และปัญหาการลดลงของราคาน้ำมันดิบจนกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่บริษัทให้บริการงานเช่าอยู่ ทำให้การก่อสร้างใหม่และการซ่อมบำรุงใหญ่ (Shut-down) ถูกเลื่อนออกไป

เพื่อให้บริษัทได้ประโยชน์จากโครงการของภาครัฐที่คาดว่าจะเริ่มมี่การลงทุนอย่างชัดเจนในปี 2560 และเป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป เมื่อกลางปี 2559 บริษัทจึงได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ โดยเพิ่มธุรกิจรับเหมางานฐานรากเข็มเจาะ เข้ามาเพื่อรองรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่คาดว่าจะทะยอยก่อสร้างในปลายปี 2559 เป็นต้นไป โดยกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นผู้รับเหมากลุ่มเดียวกันกับธุรกิจให้บริการงานเช่าเครนซึ่งบริษัทมีความสัมพันธ์ดีอยู่แล้ว และได้เริ่มเข้าทำงานรับเหมางานฐานรากเข็มเจาะแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างดี บริษัทมีความมั่นใจว่าธุรกิจรับเหมางานฐานรากเข็มเจาะจะเป็นธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทได้ นอกจากนี้ในส่วนของธุรกิจงานให้เช่าเครื่องจักร บริษัทยังได้เข้าร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) ที่ได้รับสัมปทานในการบริหารงานท่าเรือนาเกลือ ซึ่งเป็นท่าเรือระหว่างประเทศที่มีอนาคต รองรับธุรกิจโลจิสติคส์ทางฝั่งทะเลอันดามัน โดยเป็นความร่วมมือในการนำเครื่องจักรเข้าให้บริการหน้าท่า แบ่งรายได้จากการให้บริการเครื่องจักรระหว่างบมจ.ชูไก กับ อบจ.ตรัง ในสัดส่วน 80 : 20

สำหรับในปี 2560 บริษัทจะรุกในธุรกิจรับเหมางานฐานรากเข็มเจาะ ให้มากขึ้น ตามโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและขนส่งทั้งรถไฟรางคู่ รถไฟฟ้าสีต่างๆ ถนนมอเตอ์เวย์บางประอิน-นครราชสีมา ถนนมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี ฯลฯ โดยจะใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรมาบริหารจัดการให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ในส่วนของธุรกิจงานให้บริการงานเช่า บริษัทจะเน้นการบริหารเครื่องจักรที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความสามารถในการหารายได้มากขึ้น ด้านงานขายเครื่องจักร จะร่วมมือกับ XCMG วางกลยุทธ์ในการผลักดันการขายเป็นล็อตใหญ่ให้กับผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคภาครัฐ เพื่อให้สินค้า XCMG เข้าสู่ตลาดและได้รับความเชื่อถือมากขึ้น โดยบริษัทมั่นใจว่าด้วยโครงสร้างธุรกิจใหม่นี้จะสามารถนำพาให้บริษัทมีผลประกอบการเติบโตได้อย่างอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ