(ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร)
ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2559 โดยภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงชะลอตัวอยู่ การลงทุนของภาครัฐในด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ยังไม่สามารถขับเคลื่อนออกมาได้เป็นรูปธรรมมากนัก ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการทบทวนโครงการ การประมูลหาผู้รับเหมา ฯลฯ ทำให้การตัดสินใจซื้อเครื่องจักรต้องถูกชะลอออกไป นอกจากนี้บริษัทยังได้รับผลกระทบจากการที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดต่ำลงอย่างมากเหลือเพียงไม่ถึง 30 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าของบริษัทในธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ชะลอการลงทุนใหม่และเลื่อนระยะเวลาการซ่อมบำรุงใหญ่ (Shut-down) ออกไป ทำให้รายได้จากการให้บริการงานเช่าลดลง จนบริษัทมีผลประกอบการที่ขาดทุน

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บริษัทได้ประโยชน์จากการลงทุนของภาครัฐมากขึ้นกว่าเพียงแค่การขายเครื่องจักร ในเดือนมิถุนายน 2559 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยเพิ่มธุรกิจรับเหมางานฐานรากเข็มเจาะ เพื่อรองรับงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งของภาครัฐที่เริ่มมีการลงนามสัญญาก่อสร้างหลายโครงการ และคาดว่าจะทะยอยดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2559 เป็นต้นไป

ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอให้คำมั่นว่าจะร่วมกับผู้บริหารอย่างใกล้ชิดในการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้บริษัทสามารถฟันฝ่าปัญหาอุปสรรค และ แข่งขันได้ในตลาดภายใต้การกำกับดูแลและการควบคุมภายในที่ดี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย มีการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเต็มกำลังความสามารถ