(หน่วย : ล้านบาท) 2557
งบการเงินรวม
+ / -
(%)
2558
งบการเงินรวม
+ / -
(%)
2559
งบการเงินรวม
+ / -
(%)
งบดุล
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 584.27 -26.21 433.17 -25.86 357.66 -17.43
สินทรัพย์รวม 2,726.23 -11.91 2,788.45 +2.28 2,885.20 +3.46
หนี้สินหมุนเวียนรวม 552.82 -51.00 576.01 +4.19 915.04 +58.85
หนี้สินรวม 1,313.22 -31.35 1,429.84 +8.88 1,804.36 +26.19
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,413.01 +19.55 1,358.61 -3.85 1,080.84 -20.44
งบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย 402.20 -50.19 349.26 -13.17 219.59 -37.12
รายได้จากการให้บริการเช่าและขนส่ง 665.48 +9.71 514.82 -22.64 430.75 -16.32
รายได้รวม 1,067.68 -24.49 864.08 -19.07 650.34 -24.73
กำไรขั้นต้น 348.15 -1.78 162.55 -53.31 (19.41) -88.05
EBITDA 570.23 +53.48 287.80 -49.53 113.79 -60.46
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 239.12 +229.41 (45.19) -118.90 (280.13) -519.89
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.06   0.75   0.39  
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.93   1.05   1.67  
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 0.78   2.20   4.42  
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 18.43   -3.26   -22.97  
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 32.61   18.81   -2.98  
อัตรากำไรสุทธิ (%) 19.22   -5.01   -42.45