ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

2558

งบการเงินรวม

+ / –

(%)

2559

งบการเงินรวม

+ / –

(%)

2560

งบการเงินรวม

+ / –

(%)

งบดุล  
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 433.17 -25.86 357.66 -17.43 467.31 +30.66
สินทรัพย์รวม 2,788.45 +2.28 2,885.20 +3.46 2935.74 +1.75
หนี้สินหมุนเวียนรวม 576.01 +4.19 915.04 +58.85 968.15 +5.81
หนี้สินรวม 1,429.84 +8.88 1,804.36 +26.19 1,701.27 -5.71
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,358.61 -3.85 1,080.84 -20.44 1,234.47 +14.21
งบกำไรขาดทุน  
รายได้จากการขาย 349.26 -13.17 219.59 -37.12 269.52 +22.74
รายได้จากการให้บริการเช่าและขนส่ง 514.82 -22.64 430.75 -16.32 550.96 +30.81
รายได้จากการบริการรับเหมา (เข็มเจาะ) 9.56 100.00 336.87 +3,423.74
รายได้รวม 864.08 -19.07 650.34 -24.73 1,157.35 +77.96
กำไรขั้นต้น 162.55 -53.31 (19.41) -88.05 230.39 +1,286.97
EBITDA 287.80 -49.53 113.79 -60.46 417.03 +266.49
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (45.19) -118.90 (280.13) -519.89 30.42 +110.86
อัตราส่วนทางการเงิน  
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.75   0.39   0.48  
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.05   1.67   1.38  
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 2.20   4.42   1.40  
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -3.26   -22.97   2.46  
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 18.81   -2.98   19.91  
อัตรากำไรสุทธิ (%) -5.01   -42.45   2.57  
X