คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ปี 2560 บริษัทฯมีผลประกอบการที่ดีขึ้นโดยรายรับรวมขยายตัวเพิ่มขึ้น 507.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 78 จาก 650.3 ล้านบาทใ ปี 2559 เป็น 1,157.3 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯกลับมามีกำไรสุทธิ 30.4 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 111 จากปี 2559 ที่ขาดทุนสุทธิ 277.8 ล้านบาท ทั้งนี้รายรับที่เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 65 มาจากธุรกิจรับเหมางานฐานรากเข็มเจาะ ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯเริ่มดำเนินการเต็มที่ในปีนี้โดยเน้นรับเฉพาะงานเจาะเข็มรองรับงานสะพาน และเป็นการรับงานเฉพาะค่าแรงเท่านั้น ที่ผ่านมาแม้บริษัทฯจะเพิ่งเริ่มต้นในธุรกิจนี้ แต่ด้วยความสัมพันธ์ที่ดี และผลงานจากการให้บริการงานเช่าเครื่องจักรทำให้ได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมารายใหญ่ที่สามารถประมูลงานจากภาครัฐได้ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และขนส่ง เช่น โครงการถนนมอเตอร์เวย์บางประอิน-นครราชสีมาโครงการรถไฟรางคู่ช่วงจิระ-ขอนแก่น โครงการถนนมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯยังมีรายรับเพิ่มขึ้นทั้งจากธุรกิจการขายเครื่องจักรและธุรกิจให้บริการงานเช่าเครื่องจักร ทั้งนี้บริษัทฯมีสัดส่วนรายรับจากการขาย:รายรับจากการให้บริการ:รายรับธุรกิจรับเหมาฐานราก(เข็มเจาะ)อยู่ที่ 23:48:29 นอกจากนี้บริษัทฯยังบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย แม้จะมีการเพิ่มธุรกิจใหม่เข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารก็ไม่ได้เพิ่มขึ้น

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ในปี 2560 จํานวน 2,935.74 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจํานวน 2,885.20 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจํานวน 50.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.75 สินทรัพย์ส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 70 เป็นเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่บริษัทฯลงทุนเพื่อรองรับธุรกิจบริการให้เช่า และธุรกิจรับเหมางานฐานราก (เข็มเจาะ) สําหรับสินค้าคงเหลือแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการเร่งขายออกไป ส่วนลูกหนี้การค้าเพิ่มข้ึนตามปริมาณรายรับท่ีเพิ่มขึ้น

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้นเท่ากับ 1,701.3 ล้านบาท ลดลงจำนวน 103.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.71 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 1,804.3 ล้านบาท โดยหนี้ธนาคาร และสถาบันการเงินลดลง 223.7 ล้านบาท จากภาระหนี้รวม 1,234.9 ล้านบาท ในปี 2559 คงเหลือ 1,011.2 ล้านบาท ในปี 2560 และหนี้เงินกู้ยืมในระยะสั้น (B/E) ลดลง 20.0 ล้านบาท จาก 200.0 ล้านบาท ในปี 2559 เหลือ 180.0 ล้านบาท ในปี 2560 ในขณะที่บริษัทฯ ใช้เครดิตเทอมที่ได้จาก XCMG ระยะเวลา 12 เดือนมากขึ้น ทําให้เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 120.2 ล้านบาท จาก 225.1 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 345.3 ล้านบาท ในปี 2560

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีมลูค่าเท่ากับ 1,234.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งมีมลูค่าเท่ากับ  1,080.84 ล้านบาท จำนวน 153.63 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 14.21 อันเป็นผลมาจากการเพิ่มทุนจำนวน 60.6 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2 บาท เป็นเงิน 121.2 ล้านบาท และกำไรสุทธิของปี 2560

สภาพคล่อง

บริษัทฯมีรายรับที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากธุรกิจรับเหมางานฐานราก (เข็มเจาะ) ประกอบกับเครดิตเทอมที่ได้จาก XCMG รวมถึงการปรับลดการผ่อนชำระเงินต้นกับสถาบนัการเงินบางแห่ง ทำให้บริษัทฯมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น โดยบริษัทฯมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 283.76 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรม ลงทุนจำนวน 86.05 ล้านบาท และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 181.63 ล้านบาท ส่งผลให้เมื่อสิ้นงวดบัญชี บริษัทฯยังคงเหลือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมนุเวียนในกิจการเท่ากับ 21.40 ล้านบาท และมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 1.67 เท่าในปี 2559 เป็น 1.38 เท่าในปี 2560

X