ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 29  ธันวาคม  2560 มีดังนี้

 

ลำดับ ชื่อ จำนวน ร้อยละ
1.

กลุ่มนายธงไชย แพรรังสี (1)

389,759,067

51.48

2.

นายสุทัศน์ หิรัญญาภินันท์

18,134,003

2.40

3.

นายพหล ลิมปิสุข

16,254,200

2.15

4.

นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย

11,529,500

1.52

5.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

11,395,685

1.51

6.

นายอุดม  ยางกุล

11,370,000

1.50

7.

นายชัยรัตน์  โกวิทมงคล

11,278,152

1.49

8.

นายณรงค์ศักดิ์ ยิ่งเจริญอนันต์

10,375,041

1.37

9.

นางศิริรัตน์ จารุสมบัติ

9,228,055

1.22

10.

นายสมศักดิ์ ติรกานนท์

8,972,000

1.19

11.

อื่น (3,128 รายผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 1.19)

258,762,171

34.18

 

รวม

757,057,874

100.00

หมายเหตุ

(1) กลุ่มนายธงไชย แพรรังสีประกอบด้วย

  • นายธงไชย แพรรังสี  204,958,333 หุ้น
  • นางสาวอัญญ์ชิสา แพรรังสี  30,952,378 หุ้น
  • นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี  30,952,377 หุ้น
  • นางสาวเจนจิรา แพรรังสี  28,544,970 หุ้น
  • นายวันชนะ แพรรังสี  28,544,670 หุ้น
  • นางสาวจิราลักษณ์ แพรรังสี  28,301,321 หุ้น
  • นางสาววนิดา ดาราฉาย  28,088,165 หุ้น
  • นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์  9,416,853 หุ้น

รวม 389,759,067 หุ้น

   

 

*กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ข้างต้นแต่ละรายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน

X