บริษัทฯ มีผู้บริหารทั้งสิ้น จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1. นายธงไชย แพรรังสี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายชำนาญ งามพจนวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและงานสนับสนุน / รักษาการผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
3. นางสาววนิดา ดาราฉาย ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านงานสนับสนุนองค์กร / รักษาการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และนักลงทุนสัมพันธ์ / รักษาการผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร