ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

  • แจ้งผู้บริหารและกรรมการลาออก และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
  • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
  • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
  • แจ้งมติการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
  • มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  • การเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
  • แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561(แก้ไข PDF)
  • แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
  • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
X