รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 มีดังนี้

ลำดับ
ชื่อ
จำนวน
ร้อยละ
1. นายธงไชย แพรรังสี 204,958,333 29.43
2. น.ส.จิราภรณ์ แพรรังสี 30,952,378 4.44
3. น.ส.จันทร์จิรา แพรรังสี 30,952,377 4.44
4. นายวันชนะ แพรรังสี 28,544,970 4.10
5. น.ส.เจนจิรา แพรรังสี 28,544,970 4.10
6. น.ส.จิราลักษณ์ แพรรังสี 28,301,321 4.06
7. น.ส.วนิดา ดาราฉาย 28,088,165 4.03
8. นายพหล ลิมปิสุข 16,256,691 2.33
9. นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์ 15,900,000 2.28
10. นางศิริรัตน์ จารุสมบัติ 13,228,255 1.90
11. นายสุทัศน์ หิรัญญาภินันท์ 12,382,083 1.78
12. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,605,338 1.52
13. น.ส.นทีพร ดวงสวัสดิ์ 9,416,853 1.35
14. นายวุฒิ บวรจิรภัทร์ 9,138,589 1.31
15. นายพีระ ดำรงมหาสวัสดิ์ 8,343,219 1.20
16. นายณรงค์ศักดิ์ ยิ่งเจริญอนันต์ 8,300,033 1.19
17. นายชัยรัตน์ โกวิทมงคล 7,518,768 1.08
18. นายธนภัทร เจริญพิพัฒน์สิน 5,818,808 0.84
19. นายวิสุทธิ์ ภูวรัฐวราธรณ์ 5,690,120 0.82
20. น.ส.กฤตพร จารุสมบัติ 5,129,628 0.74
21. น.ส.ณิชุดาษภัก มังกรแก้ว 4,690,077 0.67
22. นายสุนทร พัฒนาตระกูล 4,292,506 0.62
23. นายนราทร เอื้อเฟื้อ 4,213,000 0.60
24. นายธนินท์รัฐ ลิ้มภัทรนันท์ 4,024,100 0.58
25. น.ส.กนิษฐ์ ลิมปิสุข 3,612,136 0.52

 

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ข้างต้นแต่ละรายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน