วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างฐานราก และให้บริการด้านเครื่องจักรกลหนักขนาดใหญ่ ที่ได้มาตรฐานเป็นเลิศ เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่น เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ และเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้า

พันธกิจ

  • ยกระดับการให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและคุ้มค่าในเชิงธุรกิจ
  • สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรโดยการจัดหาบริการที่มีมาตรฐานและเหมาะสมกับลักษณะงานของลูกค้า
  • นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเครื่องจักรจากต่างประเทศเข้ามาพัฒนำใช้ในประเทศไทย
  • สร้างมาตรฐานการให้บริการระดับสากลให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและบุคคลทั่วไป
  • มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน
  • พัฒนาคุณภาพชีวิต และเพิ่มศักยภาพในการทำงานของบุคลากรในองค์กร