เอกสาร ดาวน์โหลด
แจ้งกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1 ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CRANE-W1) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CRANE-W1) ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้สิทธิ CRANE-W1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ดาวน์โหลด