สารจากประธานกรรมการ

ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร

ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2561 เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจค่อนข้างมาก ถึงแม้ธุรกิจงานฐานราก จะได้รับความไว้วางใจจากผู้รับเหมางานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู มูลค่างานเกือบ 500.0 ล้านบาท แต่ผลจากการที่ภาครัฐไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ โครงการต้องล่าช้าออกไปจากต้นปี 61 กว่าที่บริษัทจะเข้าดำเนินการได้ก็เดือนกันยายน 2561 ทำให้การรับรู้รายได้ของงานฐานรากต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก ในขณะที่บริษัทต้องลงทุนเตรียมพร้อมทั้งเรื่องเครื่องจักร และบุคลากร แบกต้นทุนมาโดยตลอด ประกอบกับธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรกลหนัก ก็มีการเลื่อนงานออกไป ส่งผลให้ผลประกอบการเป็นลบ

อย่างไรก็ตามรายรับจากงานรถไฟฟ้าทั้ง 2 สายที่ล่าช้า และงานให้เช่าเครื่องจักร ที่เลื่อนงานออกไป ก็จะมาเป็นรายรับที่จะรับรู้ได้ในปี 2562 และบริษัทก็มีนโยบายที่ชัดเจนในการผลักดันธุรกิจรับเหมางานฐานราก ให้เป็นธุรกิจที่ทำรายได้หลักให้กับบริษัทต่อไปในอนาคต ส่วนธุรกิจให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนัก จะต้องมีการบริหารเครื่องจักรให้สอดคล้องกับความสามารถในการหารายได้ โดยการทยอยจำหน่ายเครื่องจักรออกไป

ในนามคณะกรรมการ ขอยืนยันว่าจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการฝ่าฟันปัญหา อุปสรรค โดยร่วมมือกับทีมผู้บริหารในการผลักดันและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายภายใต้การกำกับดูแลและการควบคุมภายในที่ดี  เพื่อประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเต็มกำลังความสามารถ  และขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีเสมอมา

 

                                                                                                                                        (ผศ.ดร.พิบูลย์  ลิมประภัทร)

                                                                                                                                             ประธานกรรมการ

X