สารจากประธานกรรมการ

ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร

ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทเริ่มธุรกิจเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างงานฐากราก (ก่อสร้างเสาเข็มเจาะ) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 และเติบโตเป็นที่ยอมรับ ได้รับความไว้วางใจ และมีผลงานโดดเด่นเรื่อยมา ถึงแม้ปี 2561 บริษัทจะประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจค่อนข้างมาก จากงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู ซึ่งประสบปัญหาภาครัฐและผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งมอบพื้นที่การทำงานได้ โครงการต้องล่าช้าออกไปจากที่จะต้องเริ่มงานได้ภายในต้นปี 2561 กลายเป็นสามารถเริ่มงานได้ในเดือนกันยายน 2561 ในขณะที่บริษัทต้องลงทุนเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และบุคคลากร ส่งผลให้ผลประกอบการเป็นลบในปีดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม บทเรียนจากปี 2561 ส่งผลให้บริษัทรับงานหลากหลายไปยังโครงการต่างๆ ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงงานจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น เช่นงานโครงการรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช รวมถึงสามารถรับรู้รายได้ของงานรถไฟฟ้าได้มากขึ้น ส่งผลให้ผลการดำเนินการในปี 2562 ดีขึ้นกว่าปี 2561 อย่างเห็นได้ชัด ในปี 2562 ถึงแม้งานโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐจะยังมีอยู่ค่อนข้างมาก แต่โครงการบางส่วนมีการชะลอการดำเนินงานออกไป หากโครงการต่างๆ ของรัฐบาลมีการลงนามและสามารถเริ่มก่อสร้างได้จริง คาดว่ารายได้และผลประกอบการ ไม่เพียงธุรกิจฐานรากของบริษัท แต่รวมไปถึงธุรกิจการให้บริการเช่าเครื่องจักร จะมีทิศทางเติบโตขึ้นในทางบวกอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงคณะกรรมการมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เครื่องจักรมีการใช้ประโยชน์ (Utilization) อย่างเต็มกำลังความสามารถ ร่วมไปกับงานขาย ที่บริษัทยังคงเป็นพันธมิตรที่ดีกับบริษัท Xuzhou Construction Machinery Group IMP. & EXP. Co. Ltd. (XCMG) บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรอันดับหนึ่งจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในนามคณะกรรมการ ขอยืนยันว่าจะใช้ประสบการณ์และความพยายามอย่างเต็มที่ โดยร่วมมือกับฝ่ายบริหาร ในการผลักดัน พัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายภายใต้การกำกับดูแลและการควบคุมภายในที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเต็มกำลังความสามารถ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน ผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีเสมอมา

 

                                                                                                                                        ผศ.ดร.พิบูลย์  ลิมประภัทร

                                                                                                                                             ประธานกรรมการ

X