Message From The Chairman

Dr. Poompichai Tarndamrong

Chairman of the Board of Directors

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

               ในปี 2563 ที่ผ่านมาทั่วโลกเกิดปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงรวมถึงประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างในทุกระดับ ทั้งการเลิกจ้าง การปิดตัวลงหรือหยุดการดำเนินกิจการ ซึ่งบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทเดอะเครน ก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้เช่นกัน โดยธุรกิจฐานราก งานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่บริษัทได้มีการลงทุนไปแล้วนั้น เช่น รถไฟความเร็วสูง รถไฟเชื่อม 3 สนามบิน ได้มีการให้ชะลอการดำเนินการออกไป แต่คาดว่าในปี 2564 นี้แนวโน้มของวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจะคลี่คลายไปในทางที่ดี โดยทางภาครัฐได้มีการดำเนินงานในโครงการต่างๆ ที่ได้ชะลอไว้ และจะมีการขยายงานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น รถไฟรางคู่ โครงการปรับปรุงสนามบินอู่ตะเภา โครงการทางยกระดับถนนพระราม 2 ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีในธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจขายและให้เช่าเครื่องจักรหนัก ซึ่งคาดว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเมื่อเริ่มมีวัคซีนป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยกลุ่มกิจการยังคงเป็นพันธมิตรที่ดีกับบริษัท Xuzhou Construction Machinery Group IMP. & EXP. Co. Ltd. (XCMG) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรอันดับหนึ่งจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาโดยตลอด       

              ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทเดอะเครน ขอขอบคุณอย่างสูงต่อท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีเสมอมา โดยเราขอให้คำมั่นว่าจะก้าวผ่านวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ไปให้ได้ โดยจะใช้ประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนาน และจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่าย เพื่อให้องค์กรดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ภายใต้การกำกับดูแลและการควบคุมภายในที่ดีและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนตลอดไป สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นไปได้ด้วยดี และหวังอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทต่อไป

 

                                                                                                                                        (ดร. ภูมิพิชัย ธารดำรงค์)

                                                                                                                                             ประธานกรรมการ

X