วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

C Care

     ใส่ใจทุกขั้นตอนการให้บริการ

R Responsibility

      มีความรับผิดชอบสูงสุด

A Alliance

      เป็นพันธมิตรกับทุกกลุ่มธุรกิจ

N Novelty

      สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ที่ดีกว่า

E Ethics

      มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

 

 

 

YOUR SATISFACTION IS OUR BUSINESS

 

WHERE EFFICIENCY MEETS SAFETY

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นบริษัทที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ ปลอดภัย และเสียสละ พร้อมส่งต่อคุณค่านั้นสู่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในสังคม

พันธกิจ

  • ให้บริการอย่างทุ่มเท ได้มาตรฐาน และดีที่สุด เพื่อตอบแทนความไว้วางใจที่ลูกค้ามีให้กับองค์กร

  • พัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง

  • นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเครื่องจักรจากต่างประเทศ เข้ามาพัฒนาใช้ในประเทศไทย

  • สร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานด้วยระบบ QEHS, TUVRhienland BS OHSAS 18001:2007 และ ISO 9001:2015

  • ช่วยเหลือและเสียสละเพื่อผู้อื่น โดยเริ่มจากภายในองค์กร สู่ชุมชน

X