วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

C Care

     ใส่ใจทุกขั้นตอนการให้บริการ

R Responsibility

      มีความรับผิดชอบสูงสุด

A Alliance

      เป็นพันธมิตรกับทุกกลุ่มธุรกิจ

N Novelty

      สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ที่ดีกว่า

E Ethics

      มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

 

 

“Crane for Better Future”

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างงานฐานรากครบวงจร และให้บริการด้านเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานสากล โดยเน้นการทำงานที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตรงเวลาและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า

พันธกิจ

  • กระดับการให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและคุ้มค่าในเชิงธุรกิจ
  • สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรโดยการจัดหาบริการที่มีมาตรฐานและเหมาะสมกับลักษณะงานของลูกค้า
  • นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเครื่องจักรจากต่างประเทศเข้ามาพัฒนาใช้ในประเทศไทย
  • พัฒนาและสร้างมาตรฐานการให้บริการสู่ระดับสากลให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและบุคคลทั่วไปทั้ง ภายในประเทศ และต่างประเทศ
  • การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานด้วยระบบ QEHS
  • พัฒนาคุณภาพชีวิต และเพิ่มศักยภาพในการทำงาน โดยการฝึกอบรมบุคลากรในองค์กร อย่างต่อเนื่อง
  • ช่วยเหลือสังคม โดยเริ่มจากชุมชนใกล้เคียงไปสู่ระดับประเทศ

X