กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

17 ตุลาคม, 2009 | กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาพนักงาน ปี 2552

17 ตุลาคม 2552

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาพนักงานของบริษัท ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดี เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2545

โดยในปี 2552 ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาครั้งที่ 8 ของบริษัทและบริษัทย่อย ณ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) จำนวนทั้งสิ้น 166 ทุนการศึกษา เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 548,500.00 บาท โดยแยกเป็นทุนเรียนดีจำนวน 131 ทุน ทุนส่งเสริมการศึกษาจำนวน 35 ทุน และพิเศษในปีนี้มีการมอบทุนพิเศษสำหรับนักเรียนที่สอบได้ที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 6 ทุน อีกด้วย

X