กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

18 ตุลาคม, 2014 | กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ของพนักงานประจำปี 2557

18 ตุลาคม 2557

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) (CRANE) และกลุ่มบริษัทย่อย (THE CRANE) ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา โดยบริษัท มีนโยบายมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 13 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 สำหรับปีนี้มีจำนวนนักเรียน-นักศึกษาเข้ารับทุนเรียนดี จำนวน 141 คน โดยแบ่งเป็น ระดับอนุบาลจำนวน 12 คน ระดับประถมศึกษาจำนวน 44 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 18 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-อาชีวศึกษาจำนวน 24 คน ระดับอุดมศึกษาจำนวน 8 คน ทุนส่งเสริมการศึกษาจำนวน 35 คน และรางวัลพิเศษจำนวน 5 คน รวมเป็นเงิน 488,000 บาท

X