กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทเดอะเครน จัดงานมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ของพนักงานประจำปี 2562

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาพนักงาน

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาพนักงานของบริษัท ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2545

ปี 2562 เป็นการมอบทุนการศึกษาครั้งที่ 18 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) มีผู้ได้รับทุนจำนวน 95 คน เป็นเงิน 533,250 บาท

 

Scholarship Handover Ceremony

Chu Kai Public Company Limited and its subsidiaries recognized the significance of educational development and have awarded scholarship to employee’s children from kindergarten to undergraduate level regularly each year since year 2002.

Year 2019 was the 18th ceremony of the companies held at Chu Kai Public Company Limited premise on Saturday 18th October, 2019. There were a total of 95 students received scholarship this year equivalent to Baht 533,250.00

 

 

X