คณะกรรมการบริษัท

ดร.ภูมิพิชัย ธารดำรง

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

นายธงไชย แพรรังสี

รองประธานกรรมการ / กรรมการ

นายวัชรินทร์ ดวงดารา

กรรมการอิสระ

นางวีระวรรณ บุญขวัญ

กรรมการอิสระ

นางสาววนิดา ดาราฉาย

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี

กรรมการ

นายมกรา โกศัลวิตร

กรรมการอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯมีอํานาจและหน้าที่ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯภายใต้ข้อบังคับที่กําหนดไว้ของบริษัทฯตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งนี้คณะกรรมการอาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้โดยในการมอบอํานาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งอํานาจของคณะกรรมการและมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของผู้รับมอบอํานาจไว้อย่างชัดเจนคณะกรรมการบริษัทฯมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

 1. 1

  ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯรวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 2. 2

  กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ เช่น นโยบายทางด้านการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน การใช้หลักการบัญชี การบริหารคลังสินค้า และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

 3. 3

  กำหนดระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ

 4. 4

  พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี งบประมาณเพิ่มเติม การทบทวนงบประมาณการลงทุน และการขอใช้งบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติแล้ว รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน

 5. 5

  กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรค

 6. 6

  มีอำนาจอนุมัติเงินกู้ หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงเป็นผู้ค้ำประกันหรือการชำระเงิน หรือการชำระหนี้เพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยมีวงเงินแต่ละรายการให้เป็นไปตามคู่มืออำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทฯ

 7. 7

  การกำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดของแผนอัตรากำลัง การคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ

 8. 8

  ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯรวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 9. 9

  ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯรวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 10. 10

  รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญ และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

 11. 11

  สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

X