การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่างๆของบริษัทฯ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสม แผนการลงทุน และจะคำนึงถึงกระแสเงินสดและฐานะการเงินของบริษัทย่อยเป็นสำคัญ

x-Date Book Closing Date Payment Date Dividend Operation Period
Baht Share
01 Jan 2018 – 31 Dec 2018
01 Jan 2017 – 31 Dec 2017
01 Jan 2016 – 31 Dec 2016
01 Jan 2015 – 31 Dec 2015
08 May 2015 13 May 2015 27 May 2015 0.01234568 9 : 1 01 Jan 2014 – 31 Dec 2014
07 May 2014 12 May 2014 28 May 2014 0.00925926 12 : 1 01 Jan 2013 – 31 Dec 2013
08 May 2013 13 May 2013 28 May 2013 0.01587302 7 : 1 01 Jan 2012 – 31 Dec 2012
03 May 2012 09 May 2012 25 May 2012 0.0139 8 : 1 01 Jan 2011 – 31 Dec 2011
03 May 2011 09 May 2011 26 May 2011 0.06   01 Jan 2010 – 31 Dec 2010
07 May 2009 13 May 2009 29 May 2009 0.05   01 Jan 2008 – 31 Dec 2008
29 Apr 2008 06 May 2008 20 May 2008 0.10   01 Jan 2007 – 31 Dec 2007
X