ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 28  ธันวาคม  2561 มีดังนี้

 

ลำดับ ชื่อ จำนวน ร้อยละ
1.

กลุ่มนายธงไชย  แพรรังสี (1)

390,222,367

51.54

2.

นายสุทัศน์  หิรัญญาภินันท์

19,805,803

2.62

3.

นายพหล  ลิมปิสุข

16,256,691

2.15

4.

นายอุดม  ยางกุล

14,050,000

1.86

5.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

12,068,422

1.59

6.

นายชัยรัตน์  โกวิทมงคล

11,278,152

1.49

7.

นายณรงค์ศักดิ์  ยิ่งเจริญอนันต์

11,000,041

1.45

8.

นายชัยรัตน์  โกวิทจินดาชัย

11,000,000

1.45

9.

นายพีระ  ดำรงมหาสวัสดิ์

10,653,719

1.41

10.

นายธนินรัฐ  ลิ้มภัทรนันท์

9,513,000

1.26

11.

อื่นๆ (2,680 รายผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 1.26)

251,209,679

33.18

 

รวม

757,057,874

100.00

หมายเหตุ

(1) กลุ่มนายธงไชย แพรรังสีประกอบด้วย

  • นายธงไชย แพรรังสี
  • นางสาวอัญญ์ชิสา แพรรังสี
  • นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี
  • นางสาวเจนจิรา แพรรังสี
  • นายวันชนะ แพรรังสี
  • นางสาวจิราลักษณ์ แพรรังสี
  • นางสาววนิดา ดาราฉาย
  • นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์

 

 

204,958,333
30,952,378
30,952,377
28,544,970
28,544,670
28,301,321
28,088,165
9,880,153

390,222,367

 

หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น
หุ้น

หุ้น

 

*กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ข้างต้นแต่ละรายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน

X