ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 31  ธันวาคม  2563 มีดังนี้

 

ลำดับชื่อจำนวนร้อยละ
1.

กลุ่มนายธงไชย  แพรรังสี (1)

321,801,367

42.44

2.

นายพหล  ลิมปิสุข

31,046,091

4.09

3.

นายสุทัศน์  หิรัญญาภินันท์

27,817,623

3.67

4.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

20,683,125

2.73

5.

นายชัยรัตน์  โกวิทมงคล

15,518,768

2.05

6.

BNY MELLON NOMINEES LIMITED

13,460,300

1.78

7.

นายธนินรัฐ  ลิ้มภัทรนันท์

11,059,000

1.46

8.

นายณรงค์ศักดิ์  ยิ่งเจริญอนันต์

11,000,041

1.45

9.

นายธนภัทร เจริญพิพัฒน์สิน

10,645,500

1.36

10.

นายวิสุทธิ์ ภูวรัฐวราธรณ์

7,112,650

0.94

11.

อื่นๆ (3,902 รายผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 0.94)

288,343,566

38.03

 

รวม

758,188,031

100.00

หมายเหตุ :(1) กลุ่มนายธงไชย แพรรังสี  ประกอบด้วย  
 –     นายธงไชย  แพรรังสี136,958,333หุ้น
 –     นางสาวจันทร์จิรา  แพรรังสี30,952,377หุ้น
 –     นางสาวเจนจิรา  แพรรังสี28,544,970หุ้น
 –     นายวันชนะ  แพรรังสี28,123,670หุ้น
 –     นางสาวจิราลักษณ์  แพรรังสี28,301,321หุ้น 
 –     นางสาววนิดา  ดาราฉาย28,088,165หุ้น
 –     นางสาวอัญญ์ชิสา  แพรรังสี21,177,250หุ้น
 –     นางสาวนทีพร  ดวงสวัสดิ์9,880,153หุ้น
 –     นางสาวจิราภรณ์  แพรรังสี9,775,128หุ้น
  321,801,367หุ้น

*กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ข้างต้นแต่ละรายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน

X