ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 31  ธันวาคม  2562 มีดังนี้

 

ลำดับชื่อจำนวนร้อยละ
1.

กลุ่มนายธงไชย  แพรรังสี (1)

321,801,367

42.44

2.

นายพหล  ลิมปิสุข

31,046,091

4.09

3.

นายสุทัศน์  หิรัญญาภินันท์

27,817,623

3.67

4.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

20,683,125

2.73

5.

นายชัยรัตน์  โกวิทมงคล

15,518,768

2.05

6.

BNY MELLON NOMINEES LIMITED

13,460,300

1.78

7.

นายธนินรัฐ  ลิ้มภัทรนันท์

11,059,000

1.46

8.

นายณรงค์ศักดิ์  ยิ่งเจริญอนันต์

11,000,041

1.45

9.

นายธนภัทร เจริญพิพัฒน์สิน

10,645,500

1.36

10.

นายวิสุทธิ์ ภูวรัฐวราธรณ์

7,112,650

0.94

11.

อื่นๆ (2,680 รายผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 1.26)

288,343,566

38.03

 

รวม

758,188,031

100.00

หมายเหตุ

(1) กลุ่มนายธงไชย แพรรังสีประกอบด้วย

  • นายธงไชย แพรรังสี
  • นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี
  • นางสาวเจนจิรา แพรรังสี
  • นายวันชนะ แพรรังสี
  • นางสาวจิราลักษณ์ แพรรังสี
  • นางสาววนิดา ดาราฉาย
  • นางสาวอัญญ์ชิสา แพรรังสี
  • นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์
  • นางสาวจิราภรณ์ แพรรังสี

 

 

136,958,333 30,952,377 28,544,970 28,123,670 28,301,321 28,088,165 21,177,250   9,880,153     9,775,128

321,801,367

                                               หุ้น                               หุ้น                               หุ้น                               หุ้น                               หุ้น                               หุ้น                               หุ้น                               หุ้น                               หุ้น                             

   หุ้น

*กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ข้างต้นแต่ละรายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน

X