• รายงานผลการใช้สิทธิ CRANE-W1 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561
  • รายงานผลการใช้สิทธิ CRANE-W1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561
  • แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CRANE-W1)
  • ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CRANE-W1)
  • แจ้งกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1
X