การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 • 30 มีนาคม 2563 มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • 30 มีนาคม 2563 หนังสือเชิญประชุม AGM 63
 • 31 ตุลาคม 2562 แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการ AGM 2020
 • 31 ตุลาคม 2562 แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุม AGM 2020
 • 30 ตุลาคม 2562 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 30 ตุลาคม 2562 แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2563 ล่วงหน้า
 • 22 มีนาคม 2562 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 • 19 มีนาคม 2561 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 • 24 มีนาคม 2560 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 • 24 มีนาคม 2559 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 • 27 มีนาคม 2558 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 • 27 มีนาคม 2557 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 • 28 มีนาคม 2556 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
 • 12 เมษายน 2555 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
 • 18 เมษายน 2554 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
 • 19 เมษายน 2553 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
 • 16 เมษายน 2552 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
 • 12 เมษายน 2551 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 • 25 เมษายน 2562 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 • 26 เมษายน 261 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 • 27 เมษายน 2560 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 • 28 เมษายน 2559 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 • 26 เมษายน 2558 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 • 29 เมษายน 2557 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 • 26 เมษายน 2556 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
 • 26 เมษายน 2555 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
 • 27 เมษายน 2554 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
 • 29 เมษายน 2553 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
 • 30 เมษายน 2552 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
 • 24 เมษายน 2551 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
X