การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 • 29 ตุลาคม 2564 หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระ-และเสนอชื่อบุคคล AGM2565
 • 29 ตุลาคม 2564 แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุม AGM 2565
 • 29 ตุลาคม 2564 แบบฟอร์มเพื่อเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ AGM 2565
 • 21 พฤษภาคม 2564 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 • 6 พฤษภาคม 2564 แจ้งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แบบผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)(แก้ไข)
 • 5 พฤษภาคม 2564 แจ้งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แบบผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
 • 27 เมษายน 2564 แจ้งการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 • 26 เมษายน 2564 จัดรถตู้รับ-ส่งผู้ถือหุ้น ณ สถานี BTS บางนา
 • 26 เมษายน 2564 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 • 30 มีนาคม 2564 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 • 3 ธันวาคม 2563 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข)
 • 6 พฤศจิกายน 2563 แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุม AGM2564
 • 6 พฤศจิกายน 2563 แบบฟอร์มเพื่อเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ AGM2564
 • 6 พฤศจิกายน 2563 หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระ-และเสนอชื่อบุคคล AGM2564
 • 11 มิถุนายน 2563 แบบฟอร์มแสดงความจำนง CRANE-W1
 • 9 มิถุนายน 2563 หนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นกำหนดใช้สิทธิ CRANE-W1 ครั้งสุดท้าย (2.7.2563)
 • 14 พฤษภาคม 2563 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 • 25 เมษายน 2562 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 • 26 เมษายน 261 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 • 27 เมษายน 2560 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 • 28 เมษายน 2559 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 • 26 เมษายน 2558 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 • 29 เมษายน 2557 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 • 26 เมษายน 2556 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
 • 26 เมษายน 2555 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
 • 27 เมษายน 2554 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
 • 29 เมษายน 2553 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
 • 30 เมษายน 2552 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
 • 24 เมษายน 2551 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
X