คณะผู้บริหาร

นายธงไชย แพรรังสี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวประภัสสรา สิริโชติคุณากร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ

นางสาวชมภูนุช ยิ้มนิล

รองประเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน

นางสาวช่อเพชร ทรงศรีสง่า

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านงานขายและการตลาด

นางสาววนิดา ดาราฉาย

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสนับสนุนงานบริหาร

นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวอัญญ์ชิสา แพรรังสี

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและวิศวกรรม

นางสาวเจนจิรา แพรรังสี

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด
X