คณะผู้บริหาร

นายธงไชย แพรรังสี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาววนิดา ดาราฉาย

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสนับสนุนงานบริหาร

นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวเจนจิรา แพรรังสี

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด

นายนพดล คุปตสรรค์

กรรมการผู้จัดการ บจก.เดอะเครน เซอร์วิส
X