กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

16 ตุลาคม, 2010 | กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของพนักงานที่มีผลการเรียนดีและทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับบุตรธิดาของพนักงานที่มีรายได้น้อย

16 ตุลาคม 2553

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และมีนโยบายมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของพนักงานที่มีผลการเรียนดีและทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับบุตรธิดาของพนักงานที่มีรายได้น้อยตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาตรี เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา

ปี 2553 เป็นการมอบทุนการศึกษาครั้งที่ 9 ของบริษัท โดยจัดขี้นในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2553 ณ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)และในปีนี้บริษัทได้เพิ่มรางวัลการเขียนเรียงความ ในหัวข้อเรื่อง “เด็กดี…หนูอยากเป็น…” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชน ได้ใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกรวมถึงได้พัฒนาการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง สำหรับปีนี้มีผู้เข้ารับทุนการศึกษาจำนวน 112 คน ประกอบไปด้วยผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล 13 คน ระดับประถมศึกษา 58 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 26 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 13 คน ระดับอุดมศึกษา 2 คน   และรับรางวัลการเขียนเรียงความจำนวน 15 รางวัล เป็นเงินรวมทั้งหมด 408,000.00 บาท

X