ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

25 เมษายน, 2019 | ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

25 เมษายน 2562

ทางบริษัทฯ ได้จัดงานประชุมผู้ถือหุ้นขึ้น ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ชั้น 2 ห้อง 220-221 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ทางคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และหากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

X