ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

กลุ่มบริษัทฯได้ก่อตั้งขึ้นโดยคุณธงไชย แพรรังสี ตั้งแต่ปี 2533 เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่าย และซ่อมแซมเครื่องจักรกลหนัก และอะไหล่ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเคลื่อนย้ายวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมาก โดยเป็นการดำเนินงานภายใต้ บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) ต่อมาเมื่ออุตสาหกรรมต่างๆ มีการขยายตัว ส่งผลให้มีความต้องการใช้เครื่องจักรกลหนักเพิ่มขึ้น คุณธงไชย แพรรังสี จึงได้มีการจัดตั้ง บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด (“TCL”) บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด (“TCR”) และ บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (“TCH”) เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ

ดูวิดิโอแนะนำบริษัท

นอกจากการจัดตั้งกลุ่มบริษัท เดอะเครน แล้ว . . .

ในปี 2540 คุณธงไชย แพรรังสี ยังได้มีการจัดตั้ง บริษัท ชูไก จำกัด (“CRANE”) ขึ้น เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าเครื่องจักรใช้แล้วจากต่างประเทศ เพื่อจำหน่ายต่อให้กับลูกค้า รวมถึงให้การบริการซ่อมและจำหน่ายอะไหล่ ให้กับบริษัทในกลุ่มและลูกค้าทั่วไป ต่อมากลุ่มบริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯใหม่ โดยในปี 2547 บริษัท ชูไก จำกัด ได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด (“TCL”) บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด (“TCR”) และในปี 2549 ได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจใหม่ โดย บริษัท ชูไก จำกัด (“CRANE”) จะทำหน้าที่ในการจำหน่าย และซ่อมแซมเครื่องจักรเป็นหลัก ส่วนบริษัทย่อยจะให้บริการเช่า และขนส่ง

 

 

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมีดังต่อไปนี้
2017

มิ.. 2560   

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จำหน่ายได้ จำนวน 60,633,189 หุ้น เสนอขายในราคาหุ้นละ 2.00 บาท เริ่มซื้อขายได้ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 696.42 ล้านบาทเป็น 757.06 ล้านบาท

.. 2560

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 696.42 ล้านบาท เป็ทุนจดทะเบียนใหม่ 1,044.64 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 348,212,342 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (CRANE-W1 )

2016

มิ.. 2559 

บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยจำแนกตามลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้

ธุรกิจจำหน่าย และให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลหนัก ดำเนินการโดย CRANE

ธุรกิจให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนัก ดำเนินการโดย TCR และ TCL

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก ดำเนินการโดย TCS

2015

.. 2558  

บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP IMP. & EXP. CO.LTD. หรือ XCMG ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถเครนยี่ห้อ XCMG อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งในเวลาต่อมา บริษัทฯ ได้ยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถเครน ยี่ห้อ ZOOMLION

.. 2558

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 626.78 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 696.42 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 69,642,613 หุ้น(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

2014

.. 2557 

บริษัทฯ ย้ายหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

.. 2557

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 578.57 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 626.78 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 48,214,186 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บำท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

เม.. 2557

TCR เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 25.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 150.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

2013

.. 2556

เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 506.25 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 578.57 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 72,321,375 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

2012

.. 2555

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 506.25 ล้านบาท (จำนวน 506,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

2011

.. 2554

บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถเครนยี่ห้อ ZOOMLION จากบริษัท ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. บริษัทผู้ผลิตรถเครนชั้นนำจากประเทศจีน และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถเครนจากบริษัทดังกล่าว แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

2008

.. 2551  

บริษัทฯได้รับอนุญาตให้กระจายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial public offering : IPO) และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

2007

มี.. 2550

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 450.00 ล้านบาท (จำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่

2006

.. 2549

เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจาก 200.00 ล้านบาท เป็น 350.00 ล้านบาท โดยทำการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด 50 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท และเสนอขายให้แก่คุณธงไชย แพรรังสีจำนวน 100 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และรองรับการเข้าถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) (“CRANE”) ในบริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”)

.. 2549

บริษัทฯ เข้าถือหุ้นในบริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยเป็นการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) จากคุณธงไชย แพรรังสี ในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้คือ 1.00 บาท/หุ้น ซึ่งแหล่งที่มาของเงินลงทุนมาจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ

2005

มิ.. 2548

แปรสภาพเป็นบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

2004

.. 2547 

เพิ่มทุนจดทะเบียน และชำระแล้ว บริษัท ชูไก จำกัด (“CRANE”) จาก 100.00 ล้านบาทเป็น 200.00 ล้านบาท โดยการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และพนักงานในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท

.. 2547

บริษัทฯ เข้าถือหุ้นในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด (“TCL”) บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด (“TCR”) และบริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (“TCH”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยเป็นการซื้อจากกลุ่มนายธงไชย แพรรังสี ในมูลค่าเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้คือ 100.00 บาท/หุ้น (สำหรับ TCL และ TCR) และ 10.00 บาท/หุ้น (สำหรับ TCH) ซึ่งแหล่งที่มาของเงินทุนมาจากการเพิ่มทุนของบริษัท

2002

.. 2545

เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว บริษัท ชูไก จำกัด (“CRANE”) จาก 50.00 ล้านบาทเป็น 100.00 ล้านบาท โดยการออก และเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท

1999

ปี 2542

เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว บริษัท ชูไก จำกัด (“CRANE”) จาก 1.00 ล้านบาทเป็น 50.00 ล้านบาท โดยการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

1997

.. 2540 

จัดตั้งบริษัท ชูไก จำกัด (“CRANE”) ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท (จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) ที่ .บางนาตราด กม. 7 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการนำเข้าเครื่องจักรใช้แล้วจากต่างประเทศ หรือซื้อในประเทศ เพื่อจำหน่ายต่อให้กับบริษัทย่อยภายในกลุ่ม (TCS, TCL, TCR และ TCH) หรือลูกค้าภายนอก โดยรวมถึงกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งนี้ภายหลังการจัดตั้ง CRANE กลุ่มบริษัทย่อย (TCS, TCL, TCR และ TCH) จะดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการเคลื่อนย้ายวัสดุ หรืออุปกรณ์โดยรถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถเทรลเลอร์ และรถบรรทุก และเครื่องจักรกลเท่านั้น

1996

ปี 2539

จัดตั้งบริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (“TCH”) ด้วยทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาทที่บริเวณรังสิต ดำเนินธุรกิจด้านการขายเครื่องจักรกลหนักใช้แล้ว เช่น รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ และรถเทรเลอร์ เป็นต้นและให้บริการเคลื่อนย้ายวัสดุ หรืออุปกรณ์โดยรถเครน รถฟอร์คลิฟท์ หางเทรลเลอร์ รถแทรคเตอร์ รถบรรทุก รถบรรทุกติดเครน พร้อมรับขนส่ง และติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรม TCH ให้บริการครอบคลุมกลุ่มลูกค้า ในบริเวณจังหวัดปทุมธานี อยุธยา สระบุรี และจังหวัดต่างๆ ทางภาคใต้

1994

ปี 2537 

จัดตั้งบริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด (“TCR”) ที่ .บ้านค่าย .ระยอง ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 2.00 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจด้านการขายเครื่องจักรกลหนักใช้แล้ว เช่น รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ และรถเทรเลอร์ เป็นต้น และให้บริการเคลื่อนย้ายวัสดุ หรืออุปกรณ์โดยรถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถเทรลเลอร์ และรถบรรทุก และเครื่องจักรกล โดยทำการก่อสร้างอาคารสำนักงาน โรงงาน และบ้านพัก บนเนื้อที่ 10 ไร่ เพื่อการขยายธุรกิจมายังจังหวัดระยอง เนื่องจากบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าจำนวนมากในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่น โรงงานผลิตเหล็ก และธุรกิจท่าเรือ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทฯ

1992

ปี 2535    

จัดตั้งบริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด (“TCL”) ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 2.00 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจขายเครื่องจักรกลหนักใช้แล้ว เช่น รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ และรถเทรลเลอร์ เป็นต้น และให้บริการเคลื่อนย้ายวัสดุ หรืออุปกรณ์โดยรถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถเทรลเลอร์ และรถบรรทุก ในบริเวณหน้าท่าเรือแหลมฉบัง .ชลบุรี

1991

ปี 2534    

บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20.00 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

1990

ปี 2533

จัดตั้งบริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 2.00 ล้านบาท ให้บริการขายเครื่องจักรกลหนักใช้แล้ว เช่น รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ และรถเทรลเลอร์ เป็นต้น และให้บริการเคลื่อนย้ายวัสดุ หรืออุปกรณ์โดยรถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถเทรลเลอร์ รถบรรทุกและเครื่องจักรกลอื่น

X