วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

C Care

     ใส่ใจทุกขั้นตอนการให้บริการ

R Responsibility

      มีความรับผิดชอบสูงสุด

A Alliance

      เป็นพันธมิตรกับทุกกลุ่มธุรกิจ

N Novelty

      สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ที่ดีกว่า

E Ethics

      มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

 

 

“Crane for Better Future”

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

บริษัทฯมุ่งมั่นและพัฒนาที่จะเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างงานฐานรากครบวงจร และให้บริการด้านเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานสากล โดยเน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บริษัทฯส่งมอบงานได้ตรงเวลา และคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

  • ยกระดับการให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและคุ้มค่าในเชิงธุรกิจ
  • สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรโดยการจัดหาบริการที่มีมาตรฐานและเหมาะสมกับลักษณะงานของลูกค้า
  • นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเครื่องจักรจากต่างประเทศเข้ามาพัฒนำใช้ในประเทศไทย
  • พัฒนาและสร้างมาตรฐานการให้บริการระดับสากลให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและบุคคลทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ
  • มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน
  • พัฒนาคุณภาพชีวิต และเพิ่มศักยภาพในการทำงานโดยการฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

X