กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายวัชรินทร์ ดวงดารา

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

นางวีระวรรณ บุญขวัญ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ

นางสาววนิดา ดาราฉาย

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอำหนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

 1. 1

  คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ

 2. 2

  กำกับดูแลให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

 3. 3

  จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหนงของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ตั้งแต่ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

 4. 4

  สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

 5. 5

  คัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง

 6. 6

  เปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัททราบ

 7. 7

  การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัท จะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

 8. 8

  ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

 9. 9

  พิจารณาทบทวนระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

 10. 10

  รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

X