ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๓

๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น ณ ที่อยู่จดทะเบียนของบริษัท เพระสถานที่จัดประชุมต่าง ๆ ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-๑๙ ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่สละเวลามาร่วมงานประชุมในครั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

X