ข่าวสารทั่วไป

ข่าวสารทั่วไป

การขึ้นทะเบียนผู้ขาย (Vendor List) บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทเดอะเครน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ขายทุกรายที่ทำการซื้อขายผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ให้บรรจุในทะเบียนผู้ขาย Approved Vendor List (AVL) เพื่อให้สามารถทำการซื้อขายได้
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการประเมิน จัดกลุ่ม และทบทวนรายชื่อผู้ขาย ที่ได้รับการบรรจุในทะเบียนผู้ขาย
 3. เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ขายที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ขายของบริษัทฯ เป็นผู้ขายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

หลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้ขายรายใหม

 1. ผู้ขายรายใหม่ หมายถึง ผู้ขายที่ต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายของบริท
 2. ผู้ขายรายเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ และเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • กรณีที่ผู้ขายมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใด ให้ถือว่าผู้ขายรายนั้นเป็นผู้ขายรายเดิมซึ่งได้ขึ้นทะเบียนผู้ขายไว้แล้ว
 • กรณีที่ผู้ขายมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ให้ถือว่าผู้ขายรายนั้นเป็นผู้ขายรายใหม่จึงต้องยื่นใบสมัครผู้ขายใหม่อีกครั้ง
 • กรณีที่ผู้ขายมีการเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ให้ถือว่าผู้ขายรายนั้นเป็นผู้ขายรายเดิมซึ่งได้ขึ้นทะเบียนผู้ขายไว้แล้ว แต่ผู้ขายจะต้องจัดส่งหนังสือตอบรับการโอนเงินใหม่

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนผู้ขาย

ผู้ขายทุกรายต้องส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ครบถ้วน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นในการขึ้นทะเบียนผู้ขาย

 1. ใบสมัครผู้ขาย (Vendor Application Form)

หมายเหตุ ผู้ขายทุกรายต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร (Vendor Application Form) และลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

 1. เอกสารประกอบใบสมัครผู้ขาย

2.1 บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีบุคคลธรรมดาในประเทศ)

2.2 บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์ในประเทศ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) หรือ ภพ.09 หรือ ภพ.01(กรณีรอ ภพ.20 จากกรมสรรพากร) หากเป็นผู้ขายที่อยู่ในเกณฑ์ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • รูปถ่ายสถานประกอบการพร้อมป้ายชื่อ (ถ้ามี)

2.3 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และรายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) หรือ ภพ.09 หรือ ภพ.01 (กรณีรอ ภพ.20 จากกรมสรรพากร) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • รูปถ่ายสถานประกอบการพร้อมป้ายชื่อ (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายที่ยังมีผลบังคับใช้ (หากระบุในใบสมัครว่าเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง)พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง
 • สำเนาหนังสืองบการเงิน (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง
 • สำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานระบบต่าง ๆ ที่ยังมีผลบังคับใช้ (ถ้ามี) เช่น ISO 9001, ISO 14001 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง
 • สมุดแจ้งรายการสินค้า (Catalogue) (ถ้ามี)

2.4 นิติบุคคลที่จดทะเบียนต่างประเทศ

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (Company Profile) หรือรายงานประจำปี (Annual Report) ปีล่าสุด (ถ้ามี)

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ขาย (Approved Vendor List – AVL)

 1. ผู้ขายส่งใบสมัครผู้ขาย (Vendor Application Form) พร้อมแนบเอกสารประกอบใบสมัครผู้ขายตามที่กำหนด โดยส่งให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
 2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารที่ได้รับทั้งหมด รวมทั้งตรวจสอบการเป็นผู้ขายที่ไม่เข้าข่ายขัดผลประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท และส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) พิจารณาอนุมัติ
 3. หลังจากใบสมัครได้รับการอนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่จัดซื้อจะบันทึกชื่อผู้ขายรายนั้นในทะเบียนผู้ขาย (Approved Vendor List – AVL) และสามารถทำการซื้อขายกับผู้ขายรายดังกล่าวให้กับทุกหน่วยงานในบริษัทได้

กรณีผู้ขายมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายหลังจากที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ขายไว้แล้ว

 1. ผู้ขายจะต้องส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ขายให้บริษัททราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ นั้นพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมด้วย
 2. หากบริษัททราบภายหลังว่าผู้ขายเปลี่ยนแปลงข้อมูลแต่ไม่ดำเนินการแจ้งให้บริษัททราบ บริษัทอาจจะพิจารณายกเลิกรายชื่อผู้ขายออกจากทะเบียนผู้ขายของบริษัท
 3. ในกรณีที่ผู้ขายไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ขายให้บริษัททราบ และบริษัทได้ดำเนินการต่างๆ โดยใช้ข้อมูลเดิมของผู้ขายไปแล้วนั้น บริษัทจะถือเป็นความผิดของฝ่ายผู้ขายเองและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น

 

*ดาวน์โหลดเอกสารการขึ้นทะเบียนผู้ขาย (Vendor List)*

**ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครผู้ขาย (Vendor Application Form)**

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะหื

  คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึกการตั้งค่า
X